Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Ētikas kodekss

 
 
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Ētikas kodekss
 
I. Vispārīgie jautājumi
 
1. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) nosaka ētiskās vērtības, ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas, ar to ievērošanu saistītās tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī to ievērošanas kārtību Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk – Sabiedrība) amatpersonai un darbiniekam (turpmāk – darbinieks).
 
2. Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt darbinieku tiesisku un godprātīgu rīcību Sabiedrības interesēs saskaņā ar tiesību normām un Ētikas kodeksā minēto, lai veicinātu klientu un sadarbības partneru uzticību. 
 
3. Ētikas kodeksā noteiktās uzvedības normas ir saistošas savstarpējās attiecībās visiem darbiniekiem to ikdienas pienākumu izpildē neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma, kā arī attiecībās ar akcionāru, valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, klientiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem un citām trešajām personām. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.
 
II. Ētiskās vērtības un ētikas pamatprincipi
4. Darbinieks  ievēro šādus ētikas pamatprincipus:
4.1. tiesiskums un likumība:
4.1.1. darbinieki pilda darba pienākumus, izmanto viņiem piešķirtās tiesības, kā arī viņu pieņemtie lēmumi un rīcība atbilst normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem, ievērojot ikvienas personas vienlīdzības tiesību principu;
4.1.2. ja darbinieks iegūst informāciju vai viņš ir bijis liecinieks tam, ka cits darbinieks rīkojas prettiesiski, t.i. pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārējiem tiesību principiem, darbinieks  informē tiešo vadītāju (direktoru).
 
4.2. objektivitāte:
4.2.1. pildot darba pienākumus ir objektīvs un taisnīgs;
4.2.2. izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, pamatojas uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem.
 
4.3. profesionalitāte:
4.3.1. pildot darba pienākumus rīkojas profesionāli, izmantojot savas zināšanas un prasmes un nepieļaujot nolaidību;
4.3.2. sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību uzdevumu veikšanai, kā arī dalās ar kolēģiem pieredzē par aktuālajiem jautājumiem;
4.3.3. pastāvīgi apgūst papildus zināšanas;
4.3.4. vienmēr rīkojas sava amata pilnvaru un kompetences ietvaros.
 
4.4. godprātība:
4.4.1. nepieļauj tādu izturēšanos un uzvedību, kas var radīt aizdomas par negodprātīgu rīcību vai ietekmējamu stāvokli pret kolēģiem un citām personām;
4.4.2. pildot darba pienākumus, darbinieks Sabiedrības intereses uzskata par primārām attiecībā pret privātām interesēm. Amata stāvokļa izmantošana savu vai savu tuvinieku privāto interešu realizācijai nav pieļaujama.
 
4.5. konfidencialitāte un lojalitāte:
4.5.1. informāciju, kas darbiniekam ir kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, izmanto, apstrādā un glabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noteiktās informācijas veida lietošanas noteikumiem;
4.5.2. darbinieks publiskajos izteikumos ir lojāls pret Sabiedrību un tās darbības mērķiem.
 
III. Darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība
 
5. Darbinieka tiesības: 
5.1. saņemt darba pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju;
5.2. lēmumu pieņemšanā brīvi izteikt, argumentēt un aizstāvēt personisko viedokli;
5.3. ziņot tiešajam vadītājam (daļas vadītājam, departamenta direktoram, vai valdes loceklim), ja darbinieks ir saņēmis prettiesisku rīkojumu, vai no viņa pieprasa veikt prettiesisku vai neētisku rīcību;
5.4. izrādīt iniciatīvu un sniegt priekšlikumus darba uzlabošanai un pilnveidošanai. Darbinieka  iniciatīva ir priekšnoteikums darba attīstībai.
 
6. Darbinieka  pienākumi:
6.1. ievērot Ētikas kodeksā noteiktās normas gan darbā, gan personiskajā dzīvē, gan ja ir sociālo tīklu lietotājs vai veic jebkāda komentāra ierakstu dažādās 
interneta vietnēs, nenodarot kaitējumu ne Sabiedrības, ne paša interesēm un reputācijai.
6.2. izturēties ar cieņu pret kolēģiem, apmeklētājiem, sadarbības partneriem utt., respektējot to tiesības un pienākumus;    
6.3. administrācijas darbiniekiem darba laikā ievērot darba ģērbšanās kultūru, izvēloties klasisku vai neformālu lietišķo apģērba stilu;
6.4. darbā ierasties sakoptam, tīrā apģērbā. 
 
7. Tiešā vadītāja (direktora) pienākumi:
7.1. veicināt padoto profesionālo izaugsmi, kā arī atbalstīt radošo pieeju un iniciatīvu;
7.2. saskarsmē ar padoto, dodot uzdevumus un rīkojumus, jābūt korektam un pieklājīgam, nepieļaujot dažādu attieksmi pret padotajiem un nepārkāpjot viņu tiesības;
7.3. veikt ar padotajiem audzinoša rakstura un preventīvus pasākumus, lai veicinātu ētiskas un korektas savstarpējās attiecības darba kolektīvā;
7.4. nekavējoties reaģēt uz konstatēto pārkāpumu un veikt pasākumus apstākļu noskaidrošanai un atbildības izvērtēšanai, radītā kaitējuma novēršanai.
 
8. Darbinieka atbildība: 
8.1. darbinieks atbild par savu rīcību (darbību vai bezdarbību), kuras rezultātā komercnoslēpumu  vai ierobežotas pieejamības informācija ir izpausta jebkurai trešajai personai; 
8.2. darbinieks, pildot darba pienākumus, ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem un savu rīcību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 
IV. Vispārējās uzvedības normas
9. Darbinieks saskarsmē ar kolēģiem, personām, ar kurām tiekas, pildot darba pienākumus, ir lietišķs un konstruktīvs, izturas ar cieņu, sapratni un pieklājīgi.
10. Darbinieks gan pildot darba pienākumus, gan ārpus darba laika un vietas nelieto aizvainojošus vai rupjus izteicienus, neaizskar personas godu un cieņu, nav augstprātīgs un ir iecietīgs pret citu personu uzskatiem un pārliecību.
11. Darbinieks ar savu rīcību un izteikumiem nediskriminē un neapvaino citas personas, neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.  
 
V. Darbības, kas vērstas uz koruptīvu darbību un interešu konflikta novēršanu
 
12. Darbinieks nepieļauj jebkādas korupcijas izpausmes Sabiedrībā un informē tiešo vadītāju (daļas vadītājam, departamenta direktoram, vai valdes loceklim),   par jebkuru korupcijas gadījumu Sabiedrībā.
13. Darbinieks ziņo tiešajam vadītajam (daļas vadītājam, departamenta direktoram, vai valdes loceklim),   par interešu konflikta rašanos.
14. Darbinieks nepieņem lēmumus situācijā, kad var rasties aizdomas par iespējamu (šķietamu) interešu konflikta situāciju, bet informē par to tiešo vadītāju (daļas vadītājam, departamenta direktoram, vai valdes loceklim), Darbiniekam ir aizliegts pieņemt jebkādas dāvanas saistībā ar darba pienākumu pildīšanu, izņemot, kas tiek piešķirtas ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasības.
 
VI. Darbinieku rīcības pamatprincipi saskarsmē ar lobētājiem
 
15. Ja privātpersonas, juridiskas personas vai darbinieki, kuri savu vai citu interešu vadīti, apzināti un sistemātiski komunicē ar darbiniekiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanu, normatīvo aktu izstrādi, kā arī iepirkumu veikšanu Sabiedrības vajadzībām, tas ir, veic lobēšanu, darbiniekam ir pienākums:
15.1. noskaidrot lobētāja un/vai tā pārstāvja identitāti;
15.2. informēt amatā augstāku darbinieku par notikušajām vai paredzētajām sarunām/konsultācijām ar lobētāju, ja tādas ir bijušas saistībā ar tādu jautājumu, par ko darbinieks ir atbildīgs sagatavot vai pieņemt lēmumu. Informāciju darbinieks norāda arī sanāksmes protokolā, ja tāds tiek gatavots, normatīvā akta projekta anotācijā, paskaidrojuma rakstā vai iepirkuma dokumentācijā;
15.3. nodrošināt, ka visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo informāciju;
15.4. neizmantot sava amata priekšrocības un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu;
15.5. pieņemot vai gatavojot lēmumu, ņemt vērā visas sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv lobētājs.
 
16. Darbinieks par notikušajām sarunām un konsultācijām ar lobētāju
 informē tiešo vadītāju (departamenta direktoru, daļas vadītāju vai valdes locekli). 
 
VII. Ētisko vērtību, ētikas pamatprincipu un vispārējas uzvedības normu izvērtēšana
 
17. Iesniegumu par darbinieka iespējamo Ētikas kodeksa normu pārkāpumu var iesniegt jebkurš darbinieks, fiziska vai juridiska persona, kuras intereses tieši vai netieši ar darbinieka rīcību ir aizskartas.
 
18. Iesniegumu par darbinieka pieļautajiem Ētikas kodeksa normu pārkāpumiem iesniedz viena mēneša laikā no pārkāpuma konstatēšanas brīža.
 
19. Iesniegumā par Ētikas kodeksa normu pārkāpumu norāda:
19.1. pārkāpuma būtību un apstākļus;
19.2. faktus, kas apstiprina pārkāpumu un norādītos apstākļus;
19.3. pārkāpumā iesaistīto personu.
 
20. Iesniegumu par darbinieku šajā kodeksā noteikto ētisko vērtību, ētikas pamatprincipu un vispārējo uzvedības normu pārkāpumiem izskata ar Sabiedrības valdes lēmumu apstiprināta un ar rīkojumu izveidota pastāvīga Ētikas komisija.
21. Kārtību, kādā Ētikas komisija izskata darbinieku rīcību atbilstoši Ētikas kodeksa normām, nosaka Sabiedrības Ētikas komisijas nolikums.
 
VIII. Ētikas kodeksa ieviešana
 
24. Darbinieku ar Ētikas kodeksu administrācijā iepazīstina Personāla vadības daļas vadītājs, savukārt Ceļu rajonos – attiecīgā ceļu rajona personāla vadītājs:
24.1.  uzsākot darba attiecības pirmajā darba dienā;
24.2. viena mēneša laikā pēc šī Ētikas kodeksa spēkā stāšanās.
 
25. Ētikas kodeksa saturu regulāri, bet ne retāk kā reizi divos gados pārskata Ētikas komisija un nepieciešamības gadījumā sniedz priekšlikumus Valdei par kodeksa grozījumiem.
 
26. Ētikas kodeksu publisko Sabiedrības mājas lapā.
Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk