Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

LAU veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai

Informācija, kas tiek sniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu  konflikta  riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu - par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai.

 

  1. LAU ir nodrošinājusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs  2015.-2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) noteikto kapitālsabiedrībās veicamo uzdevumu un pasākumu izpildi attiecīgam periodam: 

 

Pamatnostādnes uzdevumu un pasākumu plāna Nr. 2.1. izpildīts - personāla atlase tiek veikta atbilstoši apstiprinātajai “Personāla atlases un jauno darbinieku pieņemšanas metodikai” (apstiprināta ar LAU valdes 07.03.2012., lēmumu Nr.10/2.).

Pamatnostādnes uzdevumu un pasākumu plāna Nr. 2.2. izpildīts - informācija par vakantajām amata vietām tiek publicēta LAU tīmekļvietnē lapā www.lau.lv, kā arī atlases procesā informācija tiek publicēta Nodarbinātības valsts aģentūras portālā.

 

Pamatnostādnes uzdevumu un pasākumu plāna Nr. 3.3. izpildīts – saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu  konflikta  riska novēršanai publiskas personas institūcijā”,  ir veiktas ceļu rajonu direktoru, personāla vadītāju, grāmatvedības darbinieku obligātas sākotnējās apmācības (skat. 2017.gada 10.novembra prezentāciju).

 

  1. Tika nodrošināta apmācību veikšana valsts amatpersonām gan uzsākot pienākumu izpildi, gan turpinot - ne retāk kā reizi trijos gados (iekšējās mācības, KNAB organizēti semināri un pasākumi, piem., dalība iepriekš organizētā KNAB seminārā Rīgas Centrālcietumā (2016.gadā), Satiksmes ministrijas organizētās apmācības valsts kapitālsabiedrībām u.c.).

 

  1. Tika uzsākta Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu  konflikta  riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasību ieviešana, t.sk., nosakot pamatprasības iekšējos normatīvajos aktos un rīkojumos kontroles vides izveidošanai, kas vērsta uz korupcijas risku novēršanu:

 

3.1. noteikta kārtība kādā amatpersonas pieprasa un saņem amatu savienošanas atļaujas;

 

3.2. noteikta kārtība kādā amatpersona nodod lēmuma pieņemšanas funkciju augstākai amatpersonai, ja tas var skart amatpersonas vai viņa radinieku, kā arī darījuma partneru vai saistīto personu  personīgās vai materiālās intereses likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  normu izpratnē.”;

 

3.3. paredzēts pienākums valdes locekļiem informēt valdi par gadījumiem, kad valdes loceklim nav balsstiesību attiecīgā jautājuma izskatīšanā valdē, ja Sabiedrības intereses saduras ar valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, u.c.

 

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk