No Jums sagaidām:

 

 • pirmā līmeņa profesionālo augstāko vai profesionālo vidējo izglītību ceļu nozarē vai saistītā inženierzinātņu studiju programmā;
 • zināšanas par veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, autoceļu būvniecības tehnoloģiskajiem procesiem, būvmateriālu īpašībām, esošo būvmateriālu klāstu un sistēmām;
 • prasmi pielietot būvnormatīvus, būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas u.c. saistītos normatīvos aktus;
 • spēju vadīt iecirkni, ātri un atbildīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un organizēt darbus;
 • prasmi organizēt komandu un deleģēt uzdevumus;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti, saimnieciski – ekonomisku domāšanu un augstu atbildības sajūtu;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • autovadītāja ”B” kategorijas apliecību;
 • vēlams būvprakses sertifikāts autoceļu būvdarbu vadīšanā.

 

Jums uzticēsim:

 

 • vadīt un koordinēt ceļu ikdienas uzturēšanas, kopšanas, remonta un būvniecības darbus, ievērojot tehniskās specifikācijas un citus normatīvos aktus;
 • uzraudzīt izpildīto darbu kvalitāti, veikt mērījumus apjomu noteikšanai, tos dokumentēt, veikt visu izpildīto darbu uzskaiti un ierakstus uzskaites sistēmās, darbu žurnālos, atskaitēs u.c. dokumentos;
 • kontrolēt  izdevumus, sagatavot atskaites u.c. izpilddokumentus;
 • ziemas sezonas laikā pildīt ziemas dienesta operatīvā un rajona dežuranta pienākumus (atbildīgā persona par ziemas dienesta operatīvo darbu uzsākšanu, organizēšanu un izpildi nodaļas teritorijā esošajos valsts autoceļos).

 

Mēs piedāvājam:

 

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • darba algas mēneša bruto samaksa no 1260 EUR.

 

Piedāvājumu jāiesniedz:

Līdz 2022.gada 13.maijam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajonam uz e-pastu: vakance.daugavpils@lau.lv

 

 

Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;
2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;
3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.
Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

 

Dalīties