No Jums sagaidām:

 • augstāko izglītību inženierzinātnēs, vēlams transportbūvēs;
 • nepieciešamas priekšzināšanas par autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu; specifikācijām, autoceļu būvdarbu specifikācijām, ceļu būvmateriālu standartiem, ceļu būvmateriālu īpašībām, testēšanas metodēm;
 • vēlamas priekšzināšanas par mērlīdzekļu vadību, kvalitātes vadības procesu izstrādi, pārvaldīšanu un saistošajiem attiecīgajiem normatīviem;
 • prasmi lietot darbā MS Office programmas Word, Excel (labā lietotāja līmenī) un PowerPoint;
 • vēlamas priekšzināšanas par dokumentu vadības elektroniskajām sistēmām;
 • prasmi pārzināt amata pienākumu veikšanai nepieciešamo terminoloģiju angļu valodā;
 • līdzsvarotību, taktiskumu un stresa noturību saskarsmē ar cilvēkiem, prasmi uzklausīt un argumentēti pārliecināt;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu un precizitāti;
 • spēju strādāt saspringtās situācijās, patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, prasmi prezentēt savus priekšlikumus.

 

Jums uzticēsim:

 • nodrošināt Sabiedrībā izmantojamo būvmateriālu un pašražotās produkcijas kvalitātes kontroles sistēmas izveidošanu, koordinēt un uzraudzīt tās darbību;
 • organizēt būvmateriālu ražošanas procesu kvalitātes kontroli;
 • koordinēt un uzraudzīt objektos pielietoto būvmateriālu kvalitātes uzraudzību, ja nepieciešams, metodiski vadīt neatbilstību novēršanu;
 • uzturēt Sabiedrības kvalitātes vadības procesus;
 • izstrādāt un aktualizēt Sabiedrības laboratoriju nolikumu, koordinēt Sabiedrības laboratoriju darbību;
 • plānot un organizēt būvmateriālu ražošanai nepieciešamo izejvielu un būvmateriālu kvalitātes kontrolei nepieciešamo laboratoriju ārpakalpojuma iegādi;
 • vadīt un uzturēt ražošanas procesu kvalitātes noteikšanā pielietoto mērīšanas iekārtu vadības sistēmu, organizēt kontroli par tās darbību Sabiedrības struktūrvienībās;
 • piedalīties Sabiedrības organizēto publisko iepirkumu komisiju darbā Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 
 • administrēt pakalpojumu un materiālu piegādes līgumus.

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu stratēģiski nozīmīgā administrācijas struktūrvienībā;
 • izaugsmi, iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 1800 līdz 2110 EUR.

Piedāvājumu jāiesniedz:

Līdz 2023.gada 3. decembrim (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Administrācijai uz e-pastu vakances@lau.lv . Tālrunis papildu informācijai: 26689299

 


Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;
2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;
3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.
Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

 

Dalīties