Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Akmeņu ielā 68D, Ogrē, Ogres novadā, ar kadastra Nr. 7401 506 0070, kas sastāv no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7401 006 0001 032 ar kopējo platību 100,70 m2

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Rīgas CR Ogres nodaļas vadītāju Egīlu Pētersonu, tālr.29441841, egils.petersons@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Rīgas ceļu rajona Ogres nodaļas administrācijas telpās Dārza ielā 25, Ogrē, Ogres novadā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Rīgas CR Ogres nodaļas vadītāju Egīlu Pētersonu, tālr.29441841,  egils.petersons@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 12.augustā plkst. 10:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Rīgas ceļu rajona Ogres nodaļas administrācijas telpās Dārza ielā 25, Ogrē, Ogres novadā 2019.gada 13.augustā, pulksten 10:30

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 7 600,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro, 00 centi)

Paaugstinājuma solis: 300,- EUR (trīs simti euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 68D, Ogrē izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 760,00 EUR (septiņi simti sešdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 68D, Ogrē izsoles drošības nauda”.

Pirmpirkuma tiesības: nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 62, Ogrē, Ogres novadā, ar kadastra apzīmējums Nr. 7401 006 0001 īpašniekam.

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: ēka saistīta ar zemes gabalu Akmeņu ielā 62, Ogrē, Ogres novadā, ar kadastra apzīmējums Nr. 7401 006 0001, nodalījuma Nr. 44 (ir noslēgts Zemes nomas līgums, kas nav ierakstīts Zemesgrāmatā).

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav

 

Izsoles noteikumi

 

Pirkuma līguma projekts

 

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk