Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Vakances - Valdes loceklis finanšu vadības jomā

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" izsludina konkursu uz

VALDES LOCEKĻA/-ES finanšu vadības jomā amatu

 

 

Kandidātiem izvirzītās obligātās  minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs (papildus akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa  profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnēs uzskatāma par priekšrocību)

vai

akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnēs (papildus akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs uzskatāma par priekšrocību)

(ieraksts CV par iegūto akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, norādot visus iegūtos izglītības līmeņus, grādus un obligāti jāpievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumenta kopiju par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)

 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumu konkrētajā amatā

(obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, prasībām atbilstošu amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, galvenos pienākumus, uzņēmuma lielumu (vadoties no Gada pārskata un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā uzņēmumu lieluma dalījumu)

 • pieredze finanšu plānošanā un vadībā (budžetēšana, izmaksu kontrole un analīze, finanšu risku pārvaldība)

(obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot vismaz vienu uzņēmumu amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un pieredzes jomu, galvenos pienākumus un padoto darbinieku skaitu, kas apliecina pieredzi finanšu vadībā (budžetēšana, izmaksu kontrole un analīze, finanšu risku pārvaldība)

 • vēlama pieredze kapitālsabiedrības stratēģijas izstrādē un vadīšanā

(pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot vismaz vienu piemēru par stratēģijas izstrādi un vadīšanu, norādot Pretendenta lomu procesā)

 • vēlama pieredze iekšējā audita un risku pārvaldībā

(pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un pieredzes jomu, galvenos pienākumus, padoto darbinieku skaitu)

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un svešvalodu zināšanas vismaz B2 līmenī

(valsts valodas prasmes apliecības kopija, Pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Svešvalodas zināšanu līmeni apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, zināšanu līmeni nosakot atbilstoši Europass pašnovērtējuma tabulai)

 • nevainojama reputācija

(valdes locekļa amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumi, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju)

 • Atbilstības prasības:

        - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām

        - Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām

(Pretendenta apliecinājums – apliecinājuma forma pieejama šeit)

 • izpratne par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības veidiem, jomām un mērķiem
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem
 • nepieciešamās kompetences: stratēģiskais redzējums (spēja definēt un ieviest darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju); orientācija uz rezultātu sasniegšanu (vēlme veikt uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami un mērķtiecīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot); lēmumu pieņemšana un atbildība (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem); komandas vadīšana (vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt kopīgo mērķu sasniegšanai); orientācija uz attīstību (apzināti analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un kapitālsabiedrības sniegumu)

 

Vēlama:

 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, vadības līmeņa amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs) vai noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs, projekta vadītājs (ar vismaz 10 padoto darbinieku skaitu), kur tiešā pārziņā un darba pienākumos: finanšu plānošana un vadība, iekšējā audita un risku pārvaldība, biznesa stratēģiju izstrāde un ieviešana, investīciju programmas izstrāde un vadīšana

(pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un pieredzes jomu, galvenos pienākumus un padoto darbinieku skaitu)

 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados vadošā amatā (valdes loceklis, noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs) kapitālsabiedrībā

(pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un pieredzes jomu, galvenos pienākumus un padoto darbinieku skaitu)

 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, autoceļu būvniecības, remonta, uzturēšanas vai transporta jomas uzņēmumā vadošā amatā (valdes loceklis, noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs)

(pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un pieredzes jomu, galvenos pienākumus un padoto darbinieku skaitu)

 • analītiskā, biznesa un stratēģiskā domāšana
 • komandas vadītprasme
 • prasme skaidri paust savu viedokli, argumentēt, veidot konstruktīvu diskusiju
 • publiskās  runas, uzstāšanās pieredze

 

Darba vieta: Rīga

Valdes loceklim mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Valdes locekļa atbildības jomas:

finanšu vadība, kapitālsabiedrības stratēģijas izstrāde un vadīšana, iekšējā audita un risku pārvaldība

 

Ierobežojumi pretendentiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā.

 

Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt, izmantojot šādus saziņas līdzekļus:

 

1) līdz 2020.gada 27.novembrim (ieskaitot) nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nominācijas komisijai” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs Personāla vadības daļai uz e-pasta adresi: nominacijas.komisija@lau.lv;

 

2) līdz 2020.gada 27.novembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu uz adresi Krustpils iela 4, Rīga, ar norādi “VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nominācijas komisijai”.

 

Kontaktpersona - VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs Personāla vadības daļas vadītāja Ilona Kļimoviča, tālrunis 67113460.

 

Pretendenti Konkursam iesniedz šādus dokumentus (sagatavotus valsts valodā):

 

 1. Parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (Motivācijas vēstuli) iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa/-es amatam, kā arī norādīt atsauksmes devēja kontaktus, ja tāds ir pieejams;
 2. Curriculum Vitae (CV), kurā iekļauta informācija par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru) ;
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumenta kopiju par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. profesionālo kvalifikāciju, valodu un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 5. apliecinājumu saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas  un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”  7.panta piektās daļas prasībām atbilstoši šeit pieejamai Vakances apliecinājumu formai;
 6. valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī, C līmeņa 1 .pakāpe (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda)
 7. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam/-ei izvirzīto prasību izpildi.

Saites uz papildinformāciju:

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk