LAU pievienojies iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" pievienojies iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”,  kā arī atbalsta tās mērķi padarīt uzņēmējdarbības vidi Latvijā atklātāku, drošāku un atbildīgāku.

LAU apņemas arī turpmāk ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu, publiskošanu uzņēmumā, kā arī uzņēmējdarbības vidē kopumā.

LAU kopš 2019.gada ir izveidota iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai uzņēmumā. Tika izveidota arī pastāvīgi funkcionējoša Iekšējās kontroles sistēmas komisija, kuras galvenie pienākumi ir identificēt korupcijas riskam pakļautos amatus, izstrādāt korupcijas risku novēršanas plānu un īstenot informācijas apriti par korupcijas risku novēršanu uzņēmumā. Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros tika ieviests trauksmes celšanas mehānisms, izstrādāts Ētikas kodekss un izveidota Ētikas komisija, kuras uzdevums ir uzraudzīt Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu. Izstrādāti arī uzņēmuma iekšējie normatīvie akti par valsts amatpersonu amatu savienošanu, par valsts amatpersonu interešu konflikta deklarāciju, kā arī nodrošināta darbinieku izglītošana par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem.

Aicinām arī citus uzņēmumus iesaistīties un pievienoties iniciatīvai  “Nulles tolerance pret korupciju”! –

Iniciatīvas “Nulles tolerance pret korupciju” projekta dibinātāji ir “Sabiedrības par atklātība-Delna” un CSR Latvia.

https://delna.lv/lv/2021/11/29/aicinam-uznemumus-pievienoties-iniciativai-nulles-tolerance-pret-korupciju/?fbclid=IwAR2VGTwH6wXUhx6LqjF4QSAtTwNHUiVb-jVtieScnHqLqYUmP1FSP2qCU0g

30.08.2022.

Dalīties