Sabiedrības pārvaldība, iekšējā kontrole un risku vadība tiek veikta ievērojot piesardzības un   efektivitātes   principus   ar   mērķi   nodrošināt   ilgtspējīgu Sabiedrības  darbību  saskaņā  ar  pastāvošajiem  normatīvajiem  aktiem,  kā  arī Sabiedrības Akcionāra un kreditoru interesēm.

 

Sabiedrības  Valde  ir  atbildīga  par  iekšējās  kontroles  sistēmas  izveidošanu, tās efektīvu funkcionēšanas nodrošināšanu. Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem un  ES pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

Lai   nodrošinātu   šīs   atbildības   īstenošanu   attiecībā   uz   finanšu   pārskatu sagatavošanu   un   attiecīgi   uz   finanšu   pārskatos   paustās   informācijas patiesumu,  objektivitāti,  saprotamību  un  pilnīgumu,  tiek  piemērota  Valdes apstiprināta grāmatvedības politika.

 

Sabiedrībā  ir  izveidota  grāmatvedības  sistēma  atbilstoši  piemērojamajiem grāmatvedības organizāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem. Sabiedrībā ir izstrādāta  grāmatvedības  politika,  kuras  mērķis  ir  noteikt  darījumu,  faktu, notikumu    un    finanšu    pārskata    posteņu    uzskaites,    novērtēšanas    un atspoguļošanas   principus,   metodes   un   noteikumus.   Sabiedrības   vadība izvēlas   grāmatvedības   politiku,   kura   nodrošina,   ka   Sabiedrības   finanšu pārskati  sniedz  informāciju,  kas  ir  ticama  un  noderīga  finanšu  pārskatu lietotājiem lēmumu pieņemšanai. Pieņemtā politika nodrošina, ka Sabiedrības pārskatos paustā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga un nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga.

 

 Sabiedrības finanšu pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija, kuras ietvaros neatkarīgi  revidenti  sniedz  atzinumu,  vai,  viņuprāt,  finanšu pārskati  sniedz skaidru  un  patiesu  priekšstatu par  Sabiedrības  finansiālo  stāvokli,  darbības rezultātiem, naudas plūsmu.

 

Dalīties