VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk - LAU) kā valsts kapitālsabiedrība sniedz atbalstu komersantiem saistībā ar Covid-19 izplatības radītajām sekām atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību".

 

Kas var pieteikties atbalsta saņemšanai?

 

Atbalsta saņemšanai var pieteikties tie komersanti – nomnieki, kuri atbilst visiem MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

 1. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta periodā no 2021.gada 11.oktorba līdz 2022.gada 28.februārim salīdzinot ar 2021. gada vidējiem ieņēmumiem jūlijā, augustā un septembrī kopā ir samazinājušies vismaz par 30% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. (papildināts atbilstoši 25.01.2022. grozījumiem MK noteikumos);
 2.  Iesnieguma iesniegšanas dienā nav VID administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu;
 3. Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
 4. Pēdējā gada laikā nav 3 vai vairāk nomas maksas maksājumu kavējumu vai citu būtisku neizpildītu līgumsaistību pret iznomātāju;
 5. Nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

 

Kāds ir atbalsta apmērs?

 

 1. pilnīgs atbrīvojums no nomas maksas, ja attiecīgajā periodā, par kuru tiek prasīts atbalsts, Komersants nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskajā darbībā;
 2. nomas maksas samazinājums proporcionāli ieņēmumu samazinājumam (bet ne vairāk kā 90% apmērā), ja Komersants attiecīgajā periodā nekustamo īpašumu turpina izmantot saimnieciskajā darbībā.

 

Uz iesnieguma pamata, kurā apliecina atbilstību MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem, nomnieks var lūgt nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā.

 

Komersants (nomnieks) neatkarīgi no atbalsta piešķiršanas, turpina veikt samaksu par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi u.c.).

 

Uz kādu periodu atbalsts tiek piešķirts?

 

Atbrīvojums no nomas maksas vai tās samazinājums tiek piešķirts laika periodā no 11.10.2021. līdz 28.02.2022.

 

Komersantiem atvieglojumiem ir jāpiesakās par katru kalendāro mēnesi, kurā tas atbilst MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem, iesniegumā apstiprinot, ka tā finansiālā situācija nav uzlabojusies. Katru mēnesi izvērtēšana atvieglojumu piešķiršanai notiks atkārtoti.

 

Kādi dokumenti un kur ir jāiesniedz, lai saņemtu atbalstu?

 

Komersantam jāsagatavo un jāiesniedz LAU iesniegums brīvā formā, kurā ietverta vismaz sekojoša informācija un dokumentācija, kas apliecina tā atbilstību MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem:

 1. Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, nomas līguma datums, numurs un nomas objekta adrese;
 2. Par ieņēmumu samazinājuma kritēriju kā pamatojumu pievienojot, piemēram, operatīvo bilanci, t.sk. peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vai citus grāmatvedības dokumentus, kas sniedz informāciju par komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumiem attiecīgajos periodos;
 3. Izziņu par VID administrēto nodokļu parādiem vai informāciju par nodokļu nomaksas pagarinājumu / vienošanos ar VID;
 4. Apliecinājumu, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
 5. Norādi, vai attiecīgajā periodā komersants turpina izmantot nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veikšanai;
 6. Uzskaites veidlapa par komercdarbībai saņemto atbalstu (de minimis). Aizpildi un iesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS.  Šo veidlapu jāaizpilda tikai komersantiem, kuriem sniegtais atbalsts kvalificējas kā komercdarbības atbalsts. Vairāk informācijas zemāk – sadaļā par komercdarbības atbalstu (de minimis).

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, iesniegumus rosinām iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi lau@lau.lv vai sūtīt pa pastu uz LAU administrāciju Krustpils ielā 4, Rīgā.

 

Ja elektroniskais paraksts vai pasts Jums nav pieejams, iesniegumus varat arī iesniegt klātienē LAU administrācijā vai kādā no struktūrvienībām – ceļu rajonos.

 

Kā tiek paziņots par atbalsta piešķiršanu?

 

Pēc pilnvērtīgas atbalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas un dokumentācijas saņemšanas, LAU 10 darba dienu laikā sniegs atbildi uz katru saņemto iesniegumu.


Informācija par komersantiem, kuriem atbalsts piešķirts, tiks publicēta LAU mājas lapā (skatīt sarakstu zemāk).

 

Vai nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums ir komercdarbības atbalsts (de minimis) ?

 

De minimis ir valsts atbalsts komercdarbībai, kas tiek piešķirts uz vienkāršotiem noteikumiem un netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu.

 

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums ir komercdarbības atbalsts, ja komersants vienlaikus atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā:

 

 1. Finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības, ES vai citiem publiskiem līdzekļiem.
 2. Komercsabiedrība veic saimniecisko darbību un attiecībā uz to iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts.
 3. Finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai.
 4. Finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un izkropļo konkurenci ES iekšējā tirgū - komersants ir iesaistīts saimnieciskā darbībā, un tas darbojas tirgū, kur notiek dalībvalstu savstarpējā tirdzniecība, arī tad, ja komersants pats tieši neeksportē preces vai pakalpojumus uz citu ES dalībvalsti, bet, piemēram, ražo kādu detaļu vai izejvielu, kas tiek tālāk iestrādāta kādā produktā, kurš tiek eksportēts.

 

Gadījumā, ja komersants atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem, tam papildus jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (https://deminimis.fm.gov.lv/login) izveidota un apstiprināta pretendenta veidlapa, kā arī pēc atbalsta saņemšanas tā jāpapildina ar informāciju par saņemto atbalstu.

 

Vai saņemtais atbalsts būs jāatmaksā?

 

Saskaņā ar MK noteikumiem, ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomniekam ir pienākums to atmaksāt iznomātājam.

 

Kā rīkoties, ja rodas jautājumi?

 

Gadījumā, ja rodas jautājumi par atbalsta piešķiršanas kārtību, iesnieguma sagatavošanu, aicinām zvanīt uz LAU biroju 67249238.

 

Gadījumā, ja atbalsts nepieciešams de minimis veidlapas aizpildīšanai EDS, aicinām sazināties ar VID 67120000.

 

 

Komersanti, kuriem piešķirts nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums 

 

 

Komersanta nosaukums Reģistrācijas numurs Lēmuma pieņemšanas datums Laika periods, par kuru piešķirts atbalsts
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 29.04.2020. 12.03.2020.-31.03.2020.
SIA "ARKO CEĻU BūVE" 40003850513 29.04.2020. 12.03.2020.-31.03.2020.
SIA "Baltic Tractor" 40103816914 29.04.2020. 12.03.2020.-31.03.2020.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 13.05.2020. 01.04.2020.-30.04.2020.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 03.06.2020. 01.05.2020.-31.05.2020.
SIA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS" 42103023813 04.06.2020. 01.05.2020.-31.05.2020.
SIA "PAMATS EM" 40103660592 08.01.2021. 10.06.2020.-30.06.2020.
SIA "PAMATS EM" 40103660592 08.01.2021. 01.07.2020.-31.07.2020.
SIA "PAMATS EM" 40103660592 08.01.2021. 01.09.2020.-30.09.2020.
SIA "PAMATS EM" 40103660592 08.01.2021. 01.10.2020.-31.10.2020.
SIA "PAMATS EM" 40103660592 08.01.2021. 01.11.2020.-30.11.2020.
SIA "L.A.R.P." 44103146849 08.01.2021. 01.11.2020.-30.11.2020.
SIA "7th sky" 41203054100 13.01.2021. 01.11.2020.-30.11.2020.
SIA "7th sky" 41203054100 13.01.2021. 01.12.2020.-31.12.2020.
SIA "L.A.R.P." 44103146849 20.01.2021. 01.12.2020.-31.12.2020.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 27.01.2021. 01.12.2020.-31.12.2020.
SIA "L.A.R.P." 44103146849 10.02.2021. 01.01.2021.-31.01.2021.
SIA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS" 42103023813 10.02.2021. 01.01.2021.-31.01.2021.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 03.03.2021. 01.01.2021.-31.01.2021.
SIA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS" 42103023813 10.03.2021. 01.02.2021.-28.02.2021.
IK "VINETTA S" 44102028559 10.03.2021. 01.01.2021.-28.02.2021.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 31.03.2021. 01.02.2021.-28.02.2021.
SIA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS" 42103023813 14.04.2021. 01.03.2021.-31.03.2021.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 28.04.2021 01.03.2021.-31.03.2021.
SIA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS" 42103023813

12.05.2021.

01.04.2021.-30.04.2021
SIA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS" 42103023813 09.06.2021 01.05.2021.-30.05.2021

 

Dalīties