Aizpildot šo formu, es piesaku savu dalību VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” rīkotās datortehnikas pārdošanas izsolei, kas notiks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils ielā 4, Rīga, LV-1073, 2022.gada 26.janvārī plkst. 13:00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams platformu

 

Piesakoties, apliecinu, ka:
- esmu iepazinies un piekrītu datortehnikas izsolei tiešsaistē, noteikumiem,  un par to nav pretenziju;
- esmu iepazinies ar izsoles objektu un pretenziju par to nav; 
- man vai manis pārstāvētai juridiskai personai nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
- es vai manis pārstāvētā juridiskā persona ar tiesas spriedumu nav atzīta par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, kā arī nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesa stadijā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu un nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
- man vai manis pārstāvētai juridiskai personai uz izsoles pieteikuma iesniegšanas dienu nav nokavēta debitora parādsaistības attiecībā pret VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Datortehnikas izsoles noteikumi

 

 

Saskaņā ar noteikumiem, pieteikšanās uz izsoli ir noslēgusies!

Paldies par interesi!

Dalīties